Tôm Thẻ Trứng Muối Đút Lò

Baked shrimp with salted egg yolk

350,000 VND  份/Portion 

Close
Close